Költözés

A blogger új irányelvei miatt, ha netán bezárják a blogot - ami elképzelhető egyik-másik videó, ileltve kép miatt, a blogot átköltöztettem a wordpressre
https://twmmyforditasai.wordpress.com/
címre.

2015. február 26., csütörtök

Cover Media Yahoo interjú

EN Interview 1 - Ever since the Twilight films turned him into an object of mass
attention, Robert Pattinson has tried to find his way clear of fan obsession and make his
mark as a serious actor. Films like Cosmopolis and Bel Ami helped distance audiences
from his vampire alter ego, and now, in Anton Corbijn's Life, Pattinson gives what is
arguably the best performance of his career. The 28-year-old heartthrob plays Dennis
Stock, the photographer whose iconic photos of James Dean during the last months of
his life have sustained the actor's legend even more than his films.

EN Interjú 1 – Mióta a Twilight filmek a tömegfigyelem tárgyává tették, Robert Pattinson
próbálta megtalálni a kiutat a rajongók megszállottságából és komoly színészként
dolgozni. A Cosmopolis és a Bel Ami filmjei segítették a közönséget abban, hogy
eltávolodjanak a vámpír alteregójától, és most, Anton Corbijn Life című filmjében
Pattinson eddigi legjobb alakítását hozza. A 28 éves szívtipró Dennis Stock fotográfust
játssza, azt a fotográfust, akinek James Dean életének utolsó hónapjaiban készítette
róla azt az ikonikus képet, ami még a filmjeinél is jobban fenntartja a színészről kialakult
legendát.


"James Dean is very much an iconic figure to me," Pattinson says. "He represents
disaffected youth and alienation in a powerful way that still resonates with us. Those
photos of Dean, like the one where he is walking in Times Square, are much more part
of our image and impression of him than his films. You can feel his aura and mystique in
those photos."


“James Dean nagyon is egy példakép számomra,” mondta Pattinson. “Ő jeleníti meg az
elhidegült fiatalságot és az elidegenedést egy olyan erőteljes módon, ami még mindig hat
ránk. Azok a képek Deanről, mint amikor a Times Square-en sétál, sokkal inkább részese
a róla kialakított elképzelésünknek és benyomásunknak, mint a filmjei. Érezni lehet az
auráját és a titokzatosságát azokon a képeken.”

It was an ironic choice of roles for Pattinson who was able to experience what life is
like on the other side of the camera lens: "When you're on the red carpet, it's an eerie
experience because you don't see the photographers because you're blinded by the lights
and flashes most of the time! As a photographer, you get to hide behind your camera."

Ironikus szerepválasztás volt ez Pattinson részéről, aki most megtapasztalhatta, milyen
az élet a kameralencse másik oldalon: “Amikor a vörösszőnyegen állsz, az egy nagyon
hátborzongató érzés, mivel nem látod a fotósokat, mert elvakítanak a vakuk és fények a
legtöbb alkalommal! Fényképészként, a kamera mögé bújhatsz.”

One of the hottest films at the recently concluded Berlin International Film Festival,
LIFE explores the parallel lives of James Dean - played by Dane DeHaan - and Dennis
Stock (Pattinson) while the latter was on a road trip taking photos of Dean as part of an
assignment for Life Magazine, one of the most popular magazines of its era. The photos
subsequently became the stuff of legend and posters that young people would put on
their walls as a symbol of youthful rebellion and cool.

Az egyik legsikeresebb film a nemrég lezárult Berlini Nemzetközi Filmfesztiválon, a Life
James Dean – akit Dane DeHaan játszik – és Dennis Stock (Pattinson) életét mutatja
be, amikor az utóbbi elkísérte Dean-t egy utazáson, melyen képeket készített a Life
Magazine számára, ami az egyik legnépszerűbb magazin volt abban az időben. A képek
ezután részévé váltak a legendának és ezekből lettek azok a poszterek, melyeket a
fiatalok felragasztottak a falaikra mint a fiatalkori lázadás és lazaság jeleként.

Pattinson not only understood something of how James Dean must have felt when his
career skyrocketed within a very short time in Hollywood, but also how today's stars -
Pattinson included - are so overexposed that they lose all mystery.
"People didn't know that much about Dean's private life and those photos that Stock took
of him had so much more impact and meaning than anything you could imagine today,"
Pattinson muses about the work of the photographer who passed away in 2010.

Pattinson nemcsak azt értette meg, hogy hogyan érezhetett James Dean amikor a
karrierje a magasba szállt rövid idő alatt Hollywoodban, de azt is, hogy a mai sztárok –
beleértve Pattinsont – annyira túlexponáltak, hogy elvesztik minden rejtélyüket.
“Az emberek nem tudtak olyan sokat Dean magánéletéről és azok a képek, melyeket
Stock készített róla sokkal nagyobb hatással és jelentőséggel voltak mint bármi, amit ma
el lehet képzelni,” elmélkedik Pattinson a fényképész munkájáról, aki 2010-ben hunyt el.

For director Anton Corbijn, the film also has a deeper meaning in that before he became
better known as a filmmaker, he achieved considerable fame for his NME photo shoot of
Joy Division frontman Ian Curtis shortly before he hung himself. Like Stock did with his
photos of Dean, The images of Curtis taken by Corbijn have in their own way amplified
the legend of the fabled singer and Corbijn subsequently directed the film Control which
depicted Curtis's dark and difficult life.

A rendező Anton Corbijn számára a filmnek egy mélyebb jelentése van, elvégre mielőtt
filmkészítőként ismertté vált, már igen szép sikereket ért el köszönhetően az NME
fotósorozatával, mely a Joy Division frontemberével, Ian Curtis-szel készült nem sokkal
azelőtt, hogy Curtis felakasztotta magát. Mint amit Stock ért el a Deanről készített
képeivel, úgy a Curtisről készült képeknek is a maguk módján felerősítették a mesebeli
énekesről szóló legendát és Corbijn ezután le is forgatta a Control című filmjét, ami
Curtis sötét és nehéz életét ábrázolja.

Wearing a fairly lush beard and looking pleasantly disheveled, Robert Pattison was
greeted by adoring crowds during his stay at the Berlin festival. He was wearing a grey
Armani jacket and jeans for our chat at the five-star Hotel de Rome.

Kissé kusza szakállával és kellemesen zilált kinézetével Robert Pattinsont rajongók
tömege üdvözölte a berlini fesztiválon. Egy szürka Armani kabátot és farmert viselt a
beszélgetésünk alatt, ami az ötcsillagos Hotel de Rome-ban volt.

In addition to Life, audiences will see Pattinson play Col. T.E. Lawrence in Queen of the
Desert, a film starring Nicole Kidman and directed by Werner Herzog.
A Life mellett a közönség a Queen of the Desert-ben láthatják Pattinsont, amiben T.E.
Lawrence-t alakítja, a főszereplő Nicole Kidman rendezte Werner Herzog.

THE INTERVIEW

Q: Robert, it must have been inspiring to play an iconic photographer like Dennis Stock?
PATTINSON: His photos have played a huge part of our collective consciousness of
James Dean and the myth that still surrounds him 55 years after his death. Almost
everyone has seen some of those photos and so many people including myself have
been influenced by our image and perception of Dean and how he represents disaffected
youth. Dean is still one of the key figures who represent a kind of defiance and rebellion
and someone who felt the confusion of being young and not wanting to conform or stick
to the rules. There are very few photographers who have been able to capture that kind
of mystique the way Dennis Stock did.

Q: Robert, inspiráló volt egy olyan ismert fényképészt játszani mint Dennis Stock?
RP: A képei nagy szerepet játszottak a James Deanről kialakult kollektív ismereteinkben
és a mítoszban, ami 55 évvel a halála után is körülveszi őt. Szinte mindenki látott
valamennyit azokból a képekből, és sokunk – beleértve engem is –, a Deanről kialakított
elképzelésünket és felfogásunkat befolyásolták, továbbá azt, ahogy megjeleníti
a fiatalkori elégedetlenséget. Dean még most is egy kulcsfigurája azoknak, akik
megjelenítik az ellenszegülést és lázadást és azokat, akik érzik a fiatalság zavarosságát
és nem akarnak alkalmazkodni vagy a szabályosan játszani. Nagyon kevés fotós tudta
megragadni ezt a fajta rejtélyt úgy, ahogy Dennis Stock tette.

Q: How did you relate to Dennis Stock and his work as a photographer?
PATTINSON: What fascinated me was that he was an artist who was struggling with
living up to his own expectations of what he should be doing as an artist. He doesn't feel
he's accomplishing enough or doing the kind of work he wants to be doing. I've spent
a long time dealing with the same kind of issues and trying to attain goals that I've set
for myself and wanting to do the best work possible. I'm still very driven to do work that
challenges me.

Q: Hogyan viszonyultál Dennis Stockhoz és a munkájához?
RP: Ami a leginkább lenyűgözött, hogy egy olyan művész volt, aki nehezen érte el a
saját elvárásait azzal kapcsolatban, hogy mit is akar csinálni mint művész. Nem érezte
azt, hogy eleget elért azzal, amit csinálni akart. Sokáig foglalkoztattak engem is ilyen
problémák, és próbáltam elérni azokat a célokat amiket magamnak állítottam fel és a
lehető legjobb munkát akartam kihozni magamból. Még most is azok a munkák hajtanak,
amik kihívás elé állítanak.

Q: Did you go through a James Dean phase in your younger days?
PATTINSON: (Laughs) I think almost every actor has a moment in their live when they
are either obsessing over James Dean or trying to imitate some aspect of his personality
or his acting style. I was a fan of his even before I wanted to become an actor. We all
want to look as cool as he did although it's pretty much impossible! (Laughs) I admire his
work greatly although I don't think I'm anything like him and I wouldn't dare to compare
myself to him.

Q: Te is átestél egy James Dean korszakon fiatalabb korodban?
RP: (nevet) Szerintem szinte minden színésznek van egy olyan pillanata az életében,
amikor vagy James Dean-ért rajonganak, vagy utánozni próbálják a személyiségének
vagy a színészi stílusának egy részét. Már azelőtt a rajongója voltam, mielőtt még
színész akartam lenni. Mind olyan lazának akarunk látszani mint ő, bár ez szinte
lehetetlen! (nevet) Nagyon csodálom a munkáját, bár nem hiszem, hogy bármiben is
hasonlítok rá és nem merném magamat hozzá hasonlítani.

Q: Would you have wanted to play Dean yourself?
PATTINSON: No! I wouldn't have dared. And I think Dane (DeHaan) does a brilliant job.

Q: Szeretted volna te magad Dean-t játszani?
RP: Nem! Nem mertem volna. És szerintem Dane (DeHaan) fantasztikus munkát végzett.

Q: What kind of research did you do to prepare for the film?
PATTINSON: Anton (Corbijn) showed me a taped interview with Dennis Stock in which
he was very rude to the interviewer. He was always a very complex figure and he had a
lot of anger inside because he was very ambitious and wanted to make his mark as an
artist. He was very jealous of other artists.

Q: Minek néztél utána amikor felkészültél a filmre?
RP: Anton (Corbijn) megmutatott egy hangszalagra vett interjút Dennis Stockkal, amiben
nagyon szemtelen volt a kérdezővel. Mindig is egy nagyon összetett figura volt és sok
volt benne a harag, mert ő egy nagyon ambíciózus ember volt és nyomot akart hagyni
művészként. Nagyon féltékeny volt más művészekre.
(ez egyébként furcsa lehetett, mert az alapján amit még fordítottam régebben, egy
teljesen nyugis, mégha valamennyire öntelt valakinek gondoltam :) )

I also spent several months learning to use a camera and work with cameras the way a
professional photographer would use them. I took a lot of photos and practiced the kind
of movements a photographer makes while working. For a photographer, the camera is
basically an extension of his body and he hides behind it while he's taking photos.

Több hónapot töltöttem azzal is, hogy úgy tudjak a kamerával bánni, mint egy hivatásos
fotós. Sok képet készítettem és gyakoroltam azokat a mozdulatokat, amiket fényképezés
közben használni szoktak. Egy fényképész számára a kamera tulajdonképpen a testének
része és a kamera mögé bújik amíg a képeket csinálja.

Q: Dennis Stock was very conflicted about his work. Were you the same way?
PATTINSON: I've suffered from a lack of self-belief. You worry that you're just faking it
and people will start to see through you. So that fear keeps me going and inspires me
to take on as many challenges as I can. I was making things much more difficult for
myself by constantly worrying about my work and then I started to realise that I just had
to simplify my approach and let my instincts take over. I feel a lot more confident now
but I still have enough doubts that make me want to keep improving and evolving as an
individual and as an actor.

Q: Dennis Stock nagyon ellentmondásos volt a munkájában. Te is ilyen voltál?
RP: Annak a hiányában szenvedtem, hogy nem hittem magamban. Azon aggódsz, hogy
csalsz és az emberek át fognak látni ezen. Ez a félelem hajt tovább és inspirál arra,
hogy minél több kihívás elé állítsam magam. Sokkal bonyolultabbá tettem az életem
azáltal, hogy állandóan aggódtam a munkám miatt, aztán kezdtem felismerni, hogy
csak a munkához való megközelítésemet kell leegyszerűsítenem és hagynom, hogy
a megérzéseim vezessenek. Sokkal magabiztosabbnak érzem magam most, de még
mindig elég kétség van bennem ahhoz, hogy tovább fejlődjek és alakuljak emberként és
színészként is.

Q: This kind of movie addresses the issue of celebrity and how an actor becomes larger
than life. You've experienced that with your work as Edward Cullen in the Twilight films.
How have you transitioned past that part of your career?
PATTINSON: It's become a lot easier as the years have gone on. It's not just that it's
been a few years since the last Twilight, it's also that I've become a lot better at handling
the attention.
One of the interesting things about the film is that it deals with how someone like Stock
can block himself and stand in his own way because of his fears and jealousies. He
wanted to be seen as an artist in the same way that Dean was and this was a complex
issue for him. I've also dealt with my own anxieties in terms of what I wanted to achieve
and my own artistic goals.

Q: Ez a féle film középpontba helyezi a hírnév témáját és hogy egy színész mennyire
nagy szerepet kap az életben. Ezt te is megtapasztaltad a Twilight filmek kapcsán,
amikben Edward Cullent játszottad. Hogyan jutottál túl a karrierednek azon részén?
RP: Sokkal könnyebbé vált az évek teltével. Egyrészt az, hogy már pár év eltelt az utolsó
Twilight óta, másrészt már sokkal könnyebben kezelem a figyelmet.
A film egyik érdekessége, hogy azzal foglalkozik, hogy egy olyan valaki, mint Stock,
mennyire gátolni tudja saját magát a félelmei és a féltékenysége miatt. Művészként akart
elismert lenni, úgy, ahogy Dean-t is elismerték, és ez számára egy összetett probléma
volt. Én is megküzdöttem a saját félelmeimmel abban az értelemben, hogy el akartam
érni a saját művészi céljaimat.

Q: How do you feel that process is coming along?
PATTINSON: I feel like I'm where I want to be. I don't feel frustrated anymore by the
legacy of Twilight and the fact that I've been identified with my work in those films. I
knew that it was going to take some time before people would be able to see me in a
different way and that I would have to play a lot of different roles to shake up people's
expectations of me. It's normal because of the massive success of those films. But in the
long run I've tried to benefit from the attention I gained and find as many interesting
roles as I can. I think people are beginning to see me differently now.

Q: Hogy érzed, mennyire jutottál ebben?
RP: Úgy érzem, ott vagyok, ahol lenni akartam. Már nem érzem frusztráltnak magam
a Twilight miatt és amiatt, hogy az ottani munkámmal azonosítottak. Tudtam, hogy
idő kell ahhoz, mielőtt az emberek máshogy nézzenek rám és hogy sok más karaktert
kell eljátszanom, hogy felrázzam az emberek elvárásait. Ez normális, figyelembe véve
azoknak a filmeknek a sikereit. De hosszútávban igyekeztem a legtöbbet kihozni abból
a figyelemből amibe belekerültem és annyi érdekes szerepet találni, amennyit lehetett.
Szerintem lassan kezdenek máshogy látni az emberek.

Q: Has there been any one film in particular that's helped you feel that you're on the
right track in terms of your career?
PATTINSON: I was kind of drifting and unsure of what kinds of films I wanted to do until
I did Cosmopolis with David Cronenberg. He offered me the role out of nowhere just a
few weeks after I had finished the last Twilight film and suddenly I was thrown into this
incredible story and playing a very complicated character. That changed my perspective
and I knew that this was the kind of work that I wanted to do. It made a huge difference
to me.

Q: Volt olyan film ami segített abban, hogy úgy érezd, jó úton haladsz?
RP: Egy darabig csak sodródtam és nem tudtam, milyen filmeket akarok csinálni, amíg
egy napon megcsináltam a Cosmopolist David Cronenberggel. A semmiből ajánlott
nekem egy szerepet pár héttel azután, hogy végeztem a Twilight filmekkel és hirtelen
egy olyan hihetetlen történeten találtam magam, amiben egy nagyon komplikált
karaktert kellett játszanom. Ez megváltoztatta a hozzáállásomat és tudtam, hogy ez volt
az a munka, amit csinálni akartam. Óriási változást jelentett.

Q: Is it easier being Robert Patttinson now?
PATTINSON: (Laughs) I don't know... but I'm having a lot more fun now. You need to get
past all the things that are holding you back and then everything starts becoming a lot
easier in general.

Q: Könnyebb most Robert Pattinsonnak lenni?
RP: (nevet) Nem tudom... de most sokkal jobban szórakozok. Túl kell lépned azokon a
dolgokon amik visszatartanak és akkor minden sokkal könnyebbé válik.

1 megjegyzés: